Učebný plán iŠkVP pre primárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9877 31
anglický jazyk 2233 10
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 22 4
vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 12 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 4455 18
informatika 111 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8


© aScAgenda 2024.0.1450 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2024