Navigácia

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  na základe Rozhodnutia č. 2020/10610:1 - A1030 Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že mesto Humenné určilo termín na konanie zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné sa na 27. 04. 2020 do 30. 04. 2020

  Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Je veľmi vhodné vypísať vopred Elektronickú prihlášku, čo výrazne zrýchli a zjednoduší proces zápisu, hlavne úplne eliminuje nutnosť osobného kontaktu pri odovzdávaní prihlášky. Formulár elektronickej prihlášky nájdete na našej edupage stránke tu. Vypísaním a odoslaním elektronickej prihlášky bude v súčasnosti zápis zo strany rodičov ukončený. Rozhodnutie o zápise dieťaťa zašle škola rodičom do 15. júna 2020. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami /kópia rodného listu, kópia občianskeho preukazu rodiča) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

  Ak zákonný zástupca požiada oodklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie sa nebudepri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

  V prípade, že rodičom technické podmienky neumožňujú podať žiadosť o prijatie elektronicky, môžu tak urobiť 27. - 30. apríla 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h vo vestibule Základnej školy Laborecká 66 Humenné za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických podmienok v písomnej forme na formulári, ktorý im bude poskytnutý zamestnancom školy. Rodič prinesie aj kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz.

  Pre ďalšie informácie kedykoľvek kontaktujte mailom (riaditel@zslaborecka.sk) alebo telefonicky (0905433945) riaditeľa školy PaedDr. Alexandra Fecuru, ktorý Vám odpovie na všetky otázky.

  Veríme, že aj napriek sťaženým podmienkam, spôsobeným epidémiou zvládneme zápis detí do 1. ročníka bez problémov a v septembri privítame malých prváčikov v škole už v normálnych podmienkach.

   

 • Príspevky do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

  Príspevky do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné

  Na základe odporúčania nášho zriaďovateľa a ZMOS oznamujeme rodičom, ktorých deti navštevujú školský klub detí a centrum voľného času v našej škole, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac marec sa bude uhrádzať len ako pomerná časť príspevku za pracovné dni, počas ktorých prebiehal výchovno-vzdelávací proces.

  Za nasledujúce obdobie, počas ktorého bude prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach, rodičia platiť príspevky nebudú. Zálohové platby zrealizované za mesiace marec a apríl budú rodičom vrátené na účty po skončení školského roka 2019/2020.

 • Domáce násilie nás (ne)trápi?

  Domáce násilie nás (ne)trápi?

  Milí žiaci a žiačky,

  V čase, kedy sa odporúča zostať doma a ochrániť seba a svoje okolie pred koronavírusom, ste ohrození dvakrát, vírusom a niekedy aj správaním, ktoré nie je v súlade s prijatými normami spoločnosti..

  Život v karanténe prináša mnoho zmien. Jednou z nich je aj rodinný život pod jednou strechou v režime NONSTOP. Rodičia v týchto chvíľach sa stali učiteľmi, vychovávateľmi, manažérmi, homeoffice zamestnancami, kuchármi, niekedy aj rozhodcami v súrodeneckých škriepkach…..to si vyžaduje o mnoho viac trpezlivosti a tolerantnosti z oboch strán.

  Vzdelávanie sa prenieslo zo školských lavíc do online priestoru a pohybujete sa vo virtuálnom svete viac ako inokedy. Realita je žiaľ taká, že na internete na k vám dostanú informácie, ktoré nie sú  pre vás vhodné či chcete, alebo nie. Vďaka zdanlivej anonymite sú páchatelia odvážnejší a krutejší ako v reálnom svete o to viac, že svoju obeť nevidia.

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu je preto dôležité, neostávať so svojimi problémami sami. Je dôležité, aby ste vedeli, že aj v tomto období sú tu pre Vás rodičia, učitelia, psychológovia a blízki kamaráti, ale aj rôzne online linky, kde môžete písať a zveriť sa ľuďom, ktorí Vám pomôcť môžu a vedia. Tieto linky a kontakty Vám dnes dávam do pozornosti.

  Postupne k témam násilia, ich formám, ako ich rozpoznať, ako sa násiliu ubrániť, prinesieme viac informácií v spolupráci s psychologičkou Mgr. Katarínou Murníkovou.

   

  Mgr. Jana Buričová

  Koordinátorka ochrany detí pred násilím

  ÚPSVR Humenné

   

  Kontakty:

  https://detstvobeznasilia.gov.sk/index.php/institucie/

  https://www.facebook.com/ipcko/

  https://ipcko.sk/chcem-sa-zabit/

  https://ipcko.sk/chatova-poradna/

  https://ipcko.sk/emailova-poradna/

  https://www.stalosato.sk/stalo-sa-mi-to/sme-tu-pre-teba-na-linkach-dovery/

  http://www.ldi.sk/dospeli/?fbclid=IwAR3THKAXqVxGF3rZHUjxCmvt7GbO9xup-jUWAfX8hCGEmKhThgjgvbqzhlY

  https://www.facebook.com/pomocobetiam.sk/

  http://pomoc.sk/

  https://www.linkadeti.sk/domov

   

   

  Linka detskej dôvery 055/2347272, 0907 401 749

  Linka detskej istoty 116 111

  Linka pre obete násilia 0850 111 321

  Linka Nezábudka 0800 800 566

  ÚPSVR Humenné, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 057/2440600

  ÚPSVR Humenné referát poradensko-psychologických služieb 057/2440 641, 057/2440 642

  Polícia (akutný problém) 158

 • Aj Via arto vyučuje online

  Naši priatelia zo Súkromnej umeleckej školy VIA ARTO nás poprosili o sprostredkovanie informácie, že aj oni už vyučujú online. Bližšie informácie nájdete na https://viaarto.sk/online-skola

   

 • Najnovšie opatrenia súvisiace s epidémiou

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle príslušných právnych predpisov vydal v súvislosti s epidémiou koronavírusu opatrenia, týkajúce sa aj základného školstva:

  - prevádzka školy zostáva aj po 30. marci 2020 prerušená až do odvolania,

  - ruší sa Testovanie 9,

  - prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára,

  - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,

  - posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

  Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.  "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

 • Zápis do prvého ročníka

 • Prerušenie prevádzky školy

  Prerušenie prevádzky školy

  Ústredný krízový štáb v súvislosti s epidémiou spôsobenou koronavírusom prijal zásadné opatrenia, ktoré sa dotknú aj našej školy. V súlade s týmito opatreniami bude Základná škola Laborecká 66 Humenné zatvorená v dňoch 16. marca - 29. marca 2020.

  Škola bude teda zatvorená okrem dnešného a zajtrajšieho dňa aj nasledujúce dva týždne. Vyučovanie sa začne najskôr 30. marca 2020.

  Keďže ide o dlhé obdobie, učitelia budú priebežne zabezpečovať vzdelávanie žiakov formou e-learningu, či už prostredníctvom portálu bezkriedy.sk, cez Edupage a pod. K tomu je potrebné mať zo strany žiakov aktívny prístup do uvedených portálov. Preto Vás, vážení rodičia, prosíme o súčinnosť pri prípadných problémoch s prístupovými údajmi, ktoré budú riešiť triedni učitelia a vedenie školy. 

  Tiež by nám veľmi pomohlo, keby sme mali na všetkých rodičov e-mailové kontakty. Skvalitnila a spružnila by sa tým informovanosť cez Edupage, ktorá je v súčasnej hektickej dobe veľmi dôležitá. Rodčia, ktorých mailovou adresou doteraz nedisponujeme, ju môžu poslať na riaditel@zslaborecka.sk.

  Zároveň Vás prosíme o kontrolu dodržiavania disciplíny v ochrane pred epidémiou u detí (tráviť čas väčšinou doma, posilňovať imunitu atď.). Veríme, že prijaté opatrenia budú mať priaznivý efekt a po prerušení výučby sa budeme môcť všetci v zdraví opäť stretnúť v škole. 

 • Edupage

  Vážení rodičia, viacerí sa ozývate, že nemáte heslá do našej edupage. Je to možné len vtedy, ak nemáme Vašu aktuálnu e-mailovú adresu. Len tam Vám systém pošle prístupové údaje. Tzn. keď máme k dispozícii mail na obidvoch rodičov, obidvaja dostanú na svoj mail vlastné prístupové údaje. Po nahlásení aktuálneho mailu Vám budú prístupové údaje obratom zaslané (posiela ich systém edupage, nie administrátor, preto nezaručujeme presný termín dodania). Najmä v tejto zložitej situácii je dôležité tento prístup mať. Ďakujeme za pochopenie. 

 • Pozastavenie vyučovanie

  Pozastavenie vyučovanie

  Z nariadenia krízového štábu mesta Humenné v dňoch 12. a 13. marca (štvrtok a piatok) vyučovanie v našej škole NEBUDE. Informácie budeme priebežne aktualizovať. Sledujte našu Edupage stránku zslabhe.edupage.org a náš FB. Ďakujem za porozumenie.

  PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ školy

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 prijala Základná škola Laborecká 66 Humenné opatrenia, ktoré vychádzajú z odporúčaných postupov:

  1. Žiaci boli triednymi učiteľmi v priebehu pondelka oboznámení o povinnosti:

  - umývať si pravidelne ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašlaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, nekýchať do dlane ale do lakťovej jamky,

  2. Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi akéhokoľvek ochorenia.

  3. V prípade pobytu žiaka alebo osôb žijúcich so žiakom v spoločnej domácnosti v zahraničí žiadame rodičov o oznámenie predmetnej skutočnosti. Zároveň je potrebné, aby takýto žiak zotrval doma v karanténe 14 dní.

  4. V prípade podozrenia na ochorenie učiteľ odmeria žiakovi teplotu bezdotykovým teplomerom a v prípade zvýšenej teplote informuje rodičov o nevyhnutnosti odchodu žiaka domov.

  5. V prípade ochorenia dieťaťa a jeho neprítomnosti na vyučovaní žiadame informovať školu mailom alebo telefonicky.

  6. Všetci zamestnanci budú kontrolovať dodržiavanie opatrení žiakmi.

  7. Do konca týždňa sa skracuje vyučovanie na 5 hodín. Činnosť v školskom klube detí bude vo zvýšenej miere zameraná na relaxáciu a pobyt na čerstvom vzduchu.

  8. Škola nebude organizovať hromadné podujatia alebo sa ich zúčastňovať.

  9. Aj keď škola štandardne realizuje dezinfekciu zariadení, pristupujeme k zvýšenej a dôkladnej dezinfekcii všetkých priestorov školy antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

  10. Na podporu dodržiavania prijatých opatrení škola zabezpečila bezdotykové teplomery, kuchynské papierové utierky pre žiakov, ktoré si nedonesú papierové hygienické vreckovky, zatváracie odpadkové koše a dezinfekčné prostriedky.

  O ďalších opatreniach a skutočnostiach vás budeme priebežne informovať na našich webových a facebookových stránkach. Ďakujeme za pochopenie.

  V Humennom dňa 9.3.2020

  PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ školy

 • Zápis do prvého ročníka základnej školy

  1. 4. 2020

  Vážení rodičia budúcich prváčikov,

  na našej webstránke uverejňujeme elektronickú prihlášku do 1. ročníka našej základnej školy na školský rok 2020/2021. Vychádzame v ústrety Vám všetkým, ktorí dávajú prednosť vypĺňaňiu tlačív v pohodlí domova. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste prosím zo sebou na zápis, ktorý sa v našej škole uskutoční 2. apríla 2020 v čase od 14:00 do 16:30, resp. kedykoľvek do konca apríla 2020 na sekretariát školy.

 • 2% pre naše rodičovské združenie

  Vážení rodičia, priatelia, známi, aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% z daní nášmu rodičovskému združeniu. Prispejte prosíme na skvalitnenie vybavenia našej školy. Vopred Vám ďakujeme.

  Príjemca: Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul. Humenné

  Adresa: Laborecká 66, 066 01 Humenné

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 42384613

 • Naša škola centrom hokejbalu

  Hokejbal je kolektívny šport, ktorý so získava v našom meste čoraz väčšiu popularitu. A právom – veď v tomto relatívne materiálne nenáročnom športe sa stala reprezentácia Slovenska už päťkrát majstrom sveta, z toho na posledných štyroch majstrovstvách nepretržite.

  Spopularizovať hokejbal v našom meste sa rozhodla skupina mladých zanietených športovcov, ktorí už v tomto športe dosiahli výrazné úspechy. V piatok pred jarnými prázdninami pripravil jeden z nich, Martin Balogáč s kolegom prezentáciu tohto športu medzi žiakmi štvrtého až siedmeho ročníka našej školy. Žiakov svojimi slovami veľmi zaujal, ale najväčší úspech mali praktické ukážky, do ktorých sa žiaci s radosťou zapojili a vyskúšali si to s hokejkou a loptičkou proti ozajstnému brankárovi vo výstroji.

  Najviac ich potešila informácia, že sa naša škola stala centrom hokejbalu v meste a od 24. februára sa mladí záujemci o tento šport stretávajú každý pondelok o 15:00 práve v telocvični našej školy.

 • Deň otvorených dverí

  Aj v tomto školskom roku pokračuje naša spolupráca s materskými školami v blízkosti našej školy. Tentokrát sme u nás 26. februára privítali deti z MŠ Třebíčska 13 a Súkromnej MŠ Aura, aby sme im na Dni otvorených dverí ukázali, čo všetko sa na našej škole môžu naučiť a čo ich čaká, keď sa z nich stanú žiaci prvého ročníka.

  Škôlkari mohli v štyroch ateliéroch zistiť, že sa žiaci našej školy venujú pestrej činnosti. V ateliéri sociálnej pedagogičky Andrei Hirkovej robila teta Bludisková s deťmi rôzne zábavné aktivity na vizuálny rozvoj a mozgové cvičenia. 

  V ďalšom ateliéri s názvom Happy bees si deti spoločne so školákmi zatancovali a zaspievali po anglicky, keďže angličtina sa u nás kvalifikovane učí už od prvého ročníka. Deti sa pod vedením Veroniky Timuľákovej a Júlie Karbulovej zahrali aj s interaktívnymi robotickými hračkami  Bee-Bot (Včielka), ktoré oboznamujú žiakov so základmi programovania. Aj takýmto spôsobom okrem iného vštepujeme našim žiakom základy informatiky. Za aktívnu prácu s včielkami dostali deti ručne vyrobené medaily.

  V spievaní deti pokračovali aj v ďalšom ateliéri, kde si spoločne s našimi žiakmi pod vedením Márie Ďugošovej zaspievali a zahrali na jednoduchých hudobných nástrojoch. V hudobnej oblasti dosahujú žiaci našej školy vynikajúce výsledky až na celoslovenskej úrovni.

  Posledný ateliér pracoval pod názvom V ríši robotov. Tu sa aktívne podieľali naši školáci, ktorí z lega vyrobili šikovné zaujímavé roboty a následne z nich pripravili výstavku. Učiteľky Darina Poláková a Agnesa Labunová deťom porozprávali, ako spoločne vyrábali roboty. Aj škôlkari ukázali, že s legom vedia pracovať. Dokázali to aj tým, že z neho vyrobili zaujímavé výrobky, za čo dostali aj sladkú odmenu.

  V tomto ateliéri si deti so záujmom pozreli aj šachové súboje našich druhákov, ktorí sa predmet Šach učia v našej škole prvý rok. A veruže si šach zahrali aj niektorí škôlkari, ktorí už ovládali základy tejto kráľovskej hry.

  V závere vydarenej návštevy odovzdal riaditeľ školy Alexander Fecura všetkým škôlkarom Osvedčenie o absolvovaní predškoláckeho kurzu ako pamiatku na príjemné a efektívne strávené dopoludnie na našej škole.

  Darina Poláková

 • Valentínsky karneval

 • Polročné hodnotenie

  Dnes, 31.1.2020 si všetci žiaci školy prevezmú z rúk svojich triednych učiteľov polročné hodnotenie. Už od roku 2012 nahrádza polročné vysvedčenia výpis z klasifikácie. Výpis nie je verejná listina, preto nemusí byť vytlačený na papieri so štátnym znakom, ani opatrený okrúhlou pečiatkou a podpisom riaditeľa školy. 

  V pondelok 3. februára sú polročné prázdniny, do školy žiaci opäť nastúpia v utorok 4. februára 2020.

 • PF 2020

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy Laborecká 66 Humenné využijúc svoju právomoc štatutárneho zástupcu na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. sa z organizačných dôvodov súvisiacich so zabezpečením Testovania 5-2019 rozhodol udeliť

  riaditeľské voľno dňa 20. novembra 2019 (streda)

  pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka základnej školy. V tento deň nebudú mať títo žiaci nárok na štátnu dotáciu na obed a budú automaticky odhlásení. Ďakujeme za pochopenie.

 • Lampiónový sprievod

  Lampiónový sprievod
  25. 10. 2019

  V piatok 25. októbra v podvečer sa nádvorie školy rozsvietilo. Niekoľko desiatok lampiónov, ktoré si niesli ich hrdí majitelia, deti i dospelí, ožiarilo priestranstvo pred školou, aby sa po krásnych tónoch piesne Aleluja mohol prítomným prihovoriť riaditeľ školy Alexander Fecura. Ten vyzdvihol hlavnú myšlienku Lampiónového sprievodu - stretnúť sa s ľuďmi, ktorých máme radi, na ktorých nám záleží a na ktorých sme si možno v zhone už dlhšie nenašli čas. Alebo sa s nimi aspoň spojiť myšlienkou, cez svetielko lampióna a poslať im láskou naplnený pozdrav. A potom sa blikajúci sprievod, ktorý tvorili žiaci našej školy či iných škôl, ich rodičia, učitelia, obyvatelia mesta vydal pod vedením autorky myšlienky pedagogičky Andrei Hirkovej ulicami už medzitým do tmy ponoreného sídliska. A postupne priberal ďalších, ktorí sa s lampiónom či bez rozhodli podporiť spolupatričnosť medzi nami. Tí skôr narodení si nostalgicky zaspomínali na v mladosti absolvovaný nejeden lampiónový sprievod, tí mladší zasa s chuťou podporili znovurodiacu sa krásnu tradíciu. 

  Ak sa nám podarilo potešiť Vás a spríjemniť jeden z posledných teplých tohtoročných večerov, sme veľmi radi a tešíme sa ďalšie príjemné stretnutia.

 • Jesenné prázdniny

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
  Laborecká 66, 066 01 Humenné
 • 057 7767792 riaditeľ
  0905 433 945 riaditeľ
  057 7767793 ekonómka
  057 7767796 vedúca ŠJ

Fotogaléria