• Profil VO

     • Nadpis

     • Zákazky s nižšou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Predmet zákazky: Autobusová doprava žiakov

      Termín zverejnenia: 10.05.2016

      Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

      Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

      Verejná zákazka č.1

      Predmet zákazky: "Oprava podlahovej krytiny na chodbe a schodišti v pavilóne I.stupňa."

      Termín zverejnenia: 12.8.2013

      Uspešný uchádzač: Marek Gauch, Mierová 80, 066 01 Humenné

      Zmluva: "Zmluva o dielo"

      Správa o zákazke: https://zslabhe.edupage.org/zmluvy/zakazka_prodfil.pdf